Artículos con la etiqueta "GOSSERES"Veterinari · 13. diciembre 2017
També coneguda com a traqueobronquitis infecciosa canina o complexe respiratori caní. Si bé es tracta d’un procés benigne la durada del procés pot ser aprofitada per altres agents infecciosos per agreujar o complicar l’estat del pacient.